Minerale U

Lista cu mineralele de la A la Z ! Click pe fiecare mineral in parte pentru detalii !

ABCDEFGH IJKLMNOPQRSTUVWX YZ

 


Mineral


Formula chimica


Denumire chimica


Imagine mineral

Ulexit NaCaBa5O9 * 8H2O borat de calciu si sodiu
Ulmanit NiSbS sulfura de stibiu si nichel
Uraninit UO2 – UO3 oxid de uraniu
Uvarovit Ca3Cr2(SiO4)3 granat verde